โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

ถนน ฮ่องฮี - กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

fax : 043-889 -016 , tel : 043-889-016

Facebook : Huaimek wittayakom school