โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ถนน ฮ่องฮี - กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ fax : 043-889 -016 , tel : 043-889-016Facebook : Huaimek wittayakom school (ที่ปรึกษาโปรแกรมเมอร์ : อาจารย์รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์) (พัฒนาโดย : นายมงคล สุพรม)


 

 

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2

 

ปีการศึกษา 2560

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้อง 1/1

ห้อง 1/2

ห้อง 1/3

ห้อง 1/4

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ห้อง 2/1

ห้อง 2/2

ห้อง 2/3

ห้อง 2/4

ห้อง 2/5

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้อง 3/1

ห้อง 3/2

ห้อง3/3

ห้อง3/4

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้อง 4/1

ห้อง 4/2

ห้อง 4/3

ห้อง 4/4

ห้อง 4/5

ห้อง 4/6

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ห้อง 5/1

ห้อง 5/2

ห้อง 5/3

ห้อง 5/4

ห้อง 5/5

ห้อง 5/6

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้อง 6/1

ห้อง 6/2

ห้อง 6/3

ห้อง 6/4

ห้อง 6/5

 

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

 

 

 

- แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

- แยกตามสาระการเรียนรู้

- แยกตามรายบุคคล

 

 

 

- แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

- แยกตามสาระการเรียนรู้

- แยกตามรายบุคคล

 

 

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้อง 1/1

ห้อง 1/2

ห้อง 1/3

ห้อง 1/4

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ห้อง 2/1

ห้อง 2/2

ห้อง 2/3

ห้อง 2/4

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้อง 3/1

ห้อง 3/2

ห้อง3/3

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้อง 4/1

ห้อง 4/2

ห้อง 4/3

ห้อง 4/4

ห้อง 4/5

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ห้อง 5/1

ห้อง 5/2

ห้อง 5/3

ห้อง 5/4

ห้อง 5/5

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้อง 6/1

ห้อง 6/2

ห้อง 6/3

ห้อง 6/4

ห้อง 6/5

 

ประกาศษนียบัตรวิชาชีพ

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3